Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich (KMP Piekary Śląskie) zapewnia dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich.

Data publikacji strony internetowej: 2007-05-10

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2015-06-01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
    • pochodzą z różnych źródeł,
    • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  2. niektóre dane ze względu na swoją specyfikę zostały opublikowane w postaci tabel i wykresów.

Niezgodne z ustawą o dostępności cyfrowej są załączone pliki w formacie pdf, umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP):

  • w zakładce „status prawny” plik pdf – Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
  • w zakładce „status prawny” plik pdf – Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich

Oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-11 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Łukasz Czepkowski, a w przypadku jego nieobecności Marta Skandy, adres poczty elektronicznej rzecznik@piekary.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 322 10 lub 798 030 243. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich znajduje się w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62. Parking główny posiadający około 30 ogólnodostępnych miejsc postojowych zlokalizowano bezpośrednio przed elewacją frontową. Budynek składa się z piwnicy, parteru, pierwszego i drugiego piętra. Do budynku należy wejść od strony ulicy Kalwaryjskiej, pokonując schody z kilkunastoma stopniami. Po dwóch stronach wejścia do budynku znajdują się poręcze. Z prawej strony wejścia, przed schodami znajduje się przycisk dla osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy przy wejściu do komendy. Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich posiada również urządzenie umożliwiające wprowadzenie osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim do wnętrza budynku. Drzwi główne do jednostki posiadają czujnik ruchu, dzięki czemu rozsuwają się automatycznie. Po wejściu do środka budynku, w poczekalni po prawej stronie znajduje się okno oficera dyżurnego, do którego należy zgłaszać się w pierwszej kolejności. W celu kontaktu konieczne jest pokonanie kilku schodów. Po dwóch stronach schodów znajdują się poręcze.

Dalsze poruszanie się po budynku komendy odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub pracownika korpusu służby cywilnej skierowanego do obsługi petenta. Przy wejściu na kolejne piętra jednostki prowadzą strome schody, po których prawej stronie znajduje się poręcz. Korytarze na każdym piętrze są szerokie, umożliwiające swobodne przemieszczanie się. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Osoba ze szczególnymi potrzebami może wejść do budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich z psem asystującym i po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem jednostki przemieszczać się z nim po budynku w asyście policjanta lub pracownika korpusu służby cywilnej.

 

W wybranych jednostkach Policji istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.

Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie wideo przez internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Usługa tłumacza jest dostępna w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-20.00.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243).

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej osobą kontaktową jest Dorota Pękala, adres poczty elektronicznej finanse@piekary.ka.policja.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 85 322 25.

Metryczka

Data publikacji : 18.09.2020
Data modyfikacji : 29.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Piekarach Śląskich
Osoba udostępniająca informację:
Jacek Nowojski Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Czepkowski
do góry